Obraz

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

Obrazek

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej
Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Poddziałanie 3.3.1: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: od 22.07.2020 do 30.09.2021
Wartość ogółem (zł): 1 241 199,63
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 886 542,32
% dofinansowania – 72,30 %

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje swym zakresem realizację sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa polegającą na: budowie drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w m. Święciechowa w kierunku m. Gołanic – dł. 1,690 km na budowie drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4771P od ronda w m. Święciechowa do wiaduktu w m. Wilkowice – dł. 0,893 km. - o łącznej długości 2,583 km.

Nowo powstałe drogi dla rowerów poprzez połączenie z istniejącymi ścieżkami utworzą spójny ciąg łączący miasta i ich obszary funkcjonalne(Leszno-Włoszakowice)oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2. Przy istniejącej w m.Gołanice drodze dla rowerów stanowiącej przedłużenie wybudowanej infrastruktury powstanie miejsce przesiadkowe wyposażone w zadaszony(wiata)parking dla rowerów oraz samochodów integrujący 3 środki transportu(rower, samochód,autobus)stanowiące element promocji transportu zbiorowego oraz niskoemisyjnego.