Obraz

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług

Obrazek


Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Poddziałanie 2.1.2: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: od 04.10.2019 do 30.06.2022
Wartość ogółem (zł): 1 199 990,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 1 019 991,49 zł
% dofinansowania – 85%

OPIS PROJEKTU:

Projekt obejmuje zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej "systemem PZGiK") w celu uruchomienia nowej elektronicznej usługi w zakresie koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wprowadzenia innowacyjnego usprawnienia działania systemu PZGiK w zakresie obsługi prac geodezyjnych zapewniające średnie skrócenie czasu obsługi pracy geodezyjnej o co najmniej 4 dni robocze. W zakresie prac geodezyjnych zostaną założone inicjalna baza GESUT oraz baza BDOT500, a także przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków na wydzielonym obszarze jednostki ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zostanie ona uzupełniona o brakujące dane i doprowadzona do zgodności z obowiązującymi przepisami, co umożliwi włączenie do ZSIN i zasilenie SIPWW.
Odbiorcami dostarczonych w ramach projektu produktów, tj. danych oraz e-usług są pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu leszczyńskiego i województwa wielkopolskiego, inwestorzy i projektanci oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca swój interes w zakresie realizowanych przez Wnioskodawcę zadań, dla których z punktu widzenia kompetencji właściwa jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Leszczyńskiego. Docelowa liczba użytkowników nowych elektronicznych usług publicznych, tj. osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną przyjmie w 2023 roku wartość nie mniejszą niż 611 osób, z czego na podstawie analizy popytu, przyjmuje się, iż 24 osoby mogę stanowić przedstawiciele podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu.