Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Zespół badawczy Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2019 pracował pod kierunkiem prof. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi - udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem, relacją nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążeniem wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relacją zobowiązań do dochodów ogółem i udziałem  podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Wśród 314 powiatów ziemskich powiat leszczyński zajął szóste miejsce, wyżej od niego sklasyfikowano w kolejności powiaty: wrocławski, poznański, bielski, przemyski i bydgoski.

Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński:

- To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla powiatu leszczyńskiego, potwierdzające wieloletnią proinwestycyjną działalność samorządu. Tak wysokie miejsca w rankingach to efekt naszej wieloletniej polityki finansowej, odmiennej od większości samorządów. Polega na gromadzeniu środków z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje i dostosowywaniu zakresu planowych przedsięwzięć do możliwości naszego budżetu i unikaniu zadłużania. Każda inwestycja jest weryfikowana pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz, w tym także z budżetów gmin wchodzących w skład powiatu, które w miarę swych możliwości skutecznie wspierają nasz samorząd. O skuteczności takiej polityki powiatu leszczyńskiego świadczy fakt, że w latach 2014-2020 otrzymaliśmy ok. 82 mln zł wsparcia zewnętrznego (to dwa roczne budżety samorządu bez uwzględniania dotacji) oraz to, iż otrzymaliśmy wsparcie aż na 94 proc. wartości inwestycji, o które wnioskowaliśmy.  

Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów:

- Ranking to zestawienie adresowane do trzech głównych grup odbiorców. Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2019

2020-06-29Galeria zdjęć: