Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki z 2016 r.

W grupie 314 powiatów ziemskich pierwszych pięć miejsc zajęły:  pruszkowski, rybnicki, poznański,  bielski i wrocławski. Powiat leszczyński została sklasyfikowany na 22 miejscu (najwyższym w regionie leszczyńskim), osiągając 79 proc. wartości wyniku zwycięzcy. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosiło w 2016 r. 39 proc., relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – 21 proc., udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem - 20,6 proc., obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - 57,05 proc., udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń - 0,5 proc., relacja zobowiązań do dochodów ogółem – 0 proc., udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących - 24,3 proc.

2018-12-31