W związku z wyborem projektu do dofinansowania powołany został Zespół  Koordynacji Projektów, będzie on sterował pracami związanymi z prawidłową realizacją projektu.
By osiągnąć wyznaczone cele Zespół będzie spotykał się w każdym miesiącu by omawiać na bieżąco wszelkie wątpliwe kwestie.
Pierwsze spotkania odbyły się już w marcu, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie podczas których omówione zostały ważne kwestie związane z przetargami, terminami realizacji projektu. Doprecyzowano zapisy w dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Do kompetencji Zespołu należą:
a. zaopiniowanie umowy o dofinansowanie Projektu;
b. zaopiniowanie wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie Projektu;
c. wydanie opinii w sprawie wypowiedzenia niniejszej umowy Partnerowi Projektu w przypadku zaistnienia warunków przewidzianych Umową;
d. opracowanie projektu zmiany w podziale powierzonych zadań w ramach Projektu;
e. opracowanie projektu planu ratowniczego w przypadku zagrożenia dla wykonania Projektu;
f. ocena realizacji Zadań przez Partnera Wiodącego i Partnera Projektu;
g. rozstrzyganie innych spraw związanych z realizacją Projektu;
i. obsługa techniczno-administracyjna.
Skład osobowy Zespołu to pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie a także pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

2017-07-12