Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, z dnia 14.06.2017 powołany został Zespół Koordynacji Projektu, do kompetencji kórego należy:
1. zarządzanie i koordynacja prac na realizacją projektu;
2. opiniowanie wprowadzanych zmian do umowy o dofinansowanie;
3. opracowanie projektu planu ratowniczego w przypadku zagrożenia wykonania projektu;
4. rozstrzyganie innych spraw związanych z realizacją projektu;
5. prowadzenie dokumentacji projektu i obsługa techniczno-administracyjna.

2017-07-14