Obraz


Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Poddziałanie 3.3.1: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2019
Wartość ogółem z wniosku (zł): 10.206.605,85
Wartość dofinansowania (zł): 6.723.265,04
% dofinansowania – 85 %


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa 9,953km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gołanice-Włoszakowice wraz z organizacją 8 miejsc przesiadkowych zlokalizowanych w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie-Letnisku, Pawłowicach, Oporowie, dodatkowo na terenie dworca PKP w Lesznie ustawione zostaną stojaki rowerowe. W ramach projektu zaplanowano budowę systemu organizacji ruchu, czyli stworzenie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacyjnych na terenie pow. leszczyńskiego i m.Leszna. W związku z tym, że ważne jest także pobudzanie świadomości i odpowiedzialności społecznej za jakość powietrza, budowie tras dla rowerów towarzyszyć będą działania informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców powiatu leszczyńskiego i leszczyńskiego obszaru funkcjonalnego. Ma to na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia konieczności akceptacji działań prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, emitowanych głównie przez środki transportu samochodowego.

Efekty założonej inwestycji:
1. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 9.953km
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych-8 szt.
3. Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych- 1 szt.
4. Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych-6 szt.


Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę efektywności energetycznej, przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery a przez to poprawie ulegnie jakość powietrza na terenie powiatu leszczyńskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wybierania komunikacji zbiorowej oraz dróg rowerowych jako form komunikacji w zastępstwie komunikacji indywidualnej.