Obraz

 Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5: Transport
Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Nazwa partnera: Powiat Kościański
Planowany okres realizacji projektu: od 26.02.2016 do 23.01.2019
Wnioskowana wartość ogółem (zł): 48 999 767,18 (kwota z wniosku o dofinansowanie)
Wartość projektu ostatecznie (zł): 56 544 705,87
Wartość dofinansowania (zł): 36 200 931,50
% dofinansowania – 75%


OPIS PROJEKTU

Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo
Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej nr 3903P od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 relacji Wschowa-Wolsztyn, przez m.Wijewo, m.Brenno, m.Zaborówiec, m.Włoszakowice, m.Bukówiec Górny, m.Boguszyn, m.Bronikowo, m. Podśmigiel, do węzła planowanej do budowy drogi ekspresowej S5 (Poznań–Wrocław łączącej dwie autostrady A2 i A4) stanowiącej element sieci TEN-T. Projekt realizowany będzie w granicach administracyjnych Województwa Wielkopolskiego, na terenie dwóch powiatów: leszczyńskiego oraz kościańskiego w obrębie trzech gmin Wijewo, Włoszakowice (powiat leszczyński) i gminy Śmigiel (powiat kościański).
Całkowita długość odcinka wynosić będzie 29 km, natomiast w ramach projektu zrealizowana zostanie budowa oraz przebudowa 28 085 m.
Projekt będzie realizowany przez dwa samorządy: Powiat Leszczyński oraz Powiat Kościański (partner projektu)-wg zapisów umowy partnerskiej zawartej na potrzeby realizacji projektu. Dodatkowo w realizację zaangażowane są: Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Śmigiel, które biorą udział w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.
Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych poprzez zwiększanie mobilności regionalnej wskutek połączenia odcinków dróg lokalnych na terenie powiatu leszczyńskiego oraz kościańskiego z infrastrukturą TEN-T.


W ramach inwestycji przewiduje się: m.in.
 - wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
 - budowę i przebudowę skrzyżowań skanalizowanych,
 - budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - montaż oświetlenia,
 - dostosowanie skrzyżowań i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 - wykonanie nowego oznakowania.
 - zagospodarowanie terenów zieleni.


PLANOWANE EFEKTY:

-długość przebudowanych dróg powiatowych - 21 525 m
-długość wybudowanych dróg powiatowych - 6 560 m
-długość wybudowanych dróg dla rowerów - 6 km
-długość przebudowanych dróg dla rowerów - 0,72 km
-liczba wybudowanych obwodnic -1 szt.
-długość wybudowanych lub przebudowanych chodników - 6 700 m
-liczba wybudowanych/ przebudowanych przejść przez jezdnię - 21 szt.
-liczba wybudowanych/przebudowanych zatok autobusowych - 2 szt.
-liczba wybudowanych/ przebudowanych punktów oświetleniowych – 32 szt.PARAMETRY TECHNICZNE na poszczególnych odcinkach dróg

I odcinek: - od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką Nr 305 w m. Wijewo do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 4756P w m. Brenno – dł. odcinka 2 039,98 m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg:
- rozbiórka nawierzchni i podbudowy przebudowywanych fragmentów dróg
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
- nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiórek i na poszerzeniach
- rozbiórka istniejących elementów ulicy (krawężniki, chodniki itp.)
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie niezbędnych wykopów pod kanalizację deszczową
- ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej
- wykonanie zjazdów z warstwy ścieralnej, zasadniczej
- wykonanie poboczy drogowych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

II odcinek – od skrzyżowania z drogą gminną Nr 712549P w m. Brenno do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 3823P w m. Włoszakowice – dł. odcinka 10 321,60 m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg:
- rozbiórka nawierzchni i podbudowy przebudowywanych fragmentów dróg
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
- nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiórek i na poszerzeniach
- rozbiórka istniejących elementów ulicy (krawężniki, chodniki itp.)
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie niezbędnych wykopów pod  kanalizację deszczową
- ułożenie warstwy ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdów z warstwy ścieralnej, zasadniczej, a przy zjazdach indywidualnych i w terenie niezabudowanym dodatkowo z warstwy pomocniczej
- wykonanie poboczy drogowych z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni
- wykonanie nowej konstrukcji chodników
- wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych
- odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych

III odcinek – od skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 3823P w m. Włoszakowice do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 4760P w m. Włoszakowice – dł. odcinka 405,28 m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg
- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni
- wykonanie robót ziemnych na poszerzeniach.
- rozebranie istniejących studzienek ściekowych, wykonanie nowych z regulacją wysokości i usytuowania w planie
- ustawienie nowych krawężników
- warstwa betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna
- wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

IV odcinek – od skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712643 w m. Włoszakowice do skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712641 w m. Włoszakowice – dł. odcinka – 721,47 m,  
Na całej długości planuje się:
- poszerzenie istniejącej jezdni z wymianą jej konstrukcji
- szerokość jezdni – 7,0m lub więcej
- szerokość chodników-2,0 m
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – wg stanu istniejącego, min. 2,5m
- przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy
- budowę ciągu pieszo- rowerowego po zachodniej stronie ulicy
- budowę chodnika po stronie zachodniej odcinka od skrzyżowania z ul. Zalesie do skrzyżowania z ul. J. Otto
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej
- likwidację kolizji z istniejącą siecią energetyczną
- przebudowę istniejącego przepustu na rowie melioracji szczegółowej
- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej

V odcinek - od skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 4806P w m. Włoszakowice do skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712640P w m. Bukówiec Górny – dł. odcinka 1 107,00 m,
W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej
- szerokość jezdni – 6,0m
- szerokość pobocza 1,0 m
- wykonanie zjazdów do posesji
- wykonanie korekty geometrii skrzyżowania w km 1+072,78
- chodniki szerokości 2,00 i 2,50 m.

VI odcinek - od skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712640P w m. Bukówiec Górny do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 4759P w m. Bukówiec Górny - dł. odcinka 3 300,00 m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg:

- rozbiórka nawierzchni i podbudowy przebudowywanych fragmentów dróg.
- wykonanie robót ziemnych.
- wykonanie niezbędnych wykopów pod kanalizację deszczową.
- ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej.
- wykonanie zjazdów z warstwy ścieralnej, zasadniczej.
- wykonanie poboczy drogowych.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

VII odcinek – od skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 4759P w m. Bukówiec Górny do skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712638P w m. Boguszyn – dł. odcinka 2602,10 m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg:
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni
- nowa konstrukcja nawierzchni, zjazdów i poboczy
- nowa konstrukcja chodników

VIII odcinek – od skrzyżowania z Drogą Gminną Nr 712638P w m. Boguszyn do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 3903P w m. Boguszyn – dł. odcinka 1 027,6m,
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z potrzebą zastosowania następujących technologii budowy dróg:
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- ustawienie krawężników betonowych

IX odcinek – budowa od skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr 3903P w m. Boguszyn do węzła planowanej Drogi Ekspresowej S5 w m. Nietążkowo – dł. odcinka 6 559,1m.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę:
- drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami
- 4 skrzyżowań zwykłych: z drogą gminą 712638P, z drogą powiatową 3903P, z drogą gminną kier. Bronikowo, z drogą gminną kier. Morownica, z drogą gminną kier. Nietążkowo (ul. Leśna)
- chodników, ścieżki pieszo-rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
- zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury
- budowa 5 szt. przepustów
- wycinkę drzew
- elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- zjazdów publicznych i indywidualnych na pola oraz do lasów
- szerokość jezdni jednojezdniowej, dwupasowej– 2 x 3,5m
- szerokość poboczy gruntowych - 1,0 m
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,50 m
- szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m
- szerokość chodnika – 1,5m-2m