Obraz

Mój zawód - mój wybór

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Poddziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
Planowany okres realizacji projektu: 2017-09-01 do 2020-08-31
Wartość ogółem (zł): 578 331,65 (kwota z wniosku o dofinansowanie)
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 520 498,48 (kwota z wniosku o dofinansowanie)
% dofinansowania –
90%

OPIS PROJEKTU

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz zorganizowanie staży zawodowych u pracodawców. Dzięki temu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli lepszy start na rynku pracy.

Grupą docelową objętą wsparciem będzie ok. 30 uczniów szkół kształcenia zawodowego: branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej oraz słuchacze szkoły policealnej dla młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów odbywać się będzie  poprzez staże zawodowe. Uczniowie odbywający staże będą mieli możliwość poszerzać w sposób praktyczny wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. Szczególnie ważnym elementem będzie nabywanie przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji zawodowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni w sprzęt do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Istotne również będzie poszerzenie oferty szkoły o kursy florystyki i bukieciarstwa, prawa jazdy kat. B i T, kelnerskie, obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych, baristy i carvingu.