Obraz


Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Obrazek

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Okres realizacji : od 2020 do 10.2021 r. ( dane z wniosku)
Wartość ogółem (zł): 3 173 439,91 zł
Dofinansowanie (zł): 1 588 505 zł
% dofinansowania – 50 %

OPIS PROJEKTU

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej oraz przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego mieszkańców Gminy Krzemieniewo poprzez przebudowę 1,873 km drogi powiatowej nr 4792P w m. Krzemieniewo. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 4792P na odc. od skrzyżowania z DK12 do ronda w m. Krzemieniewo, przebudowę fragmentu chodnika oraz przebudowę części chodnika na ciąg pieszo- rowerowy. Jezdnia o zmiennej szerokości (od 5,60m do 7,30m) zostanie ujednolicona do 6,0m.