Obraz

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Obrazek

Nazwa programu : Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Okres realizacji : 2020 r. 

Wartość ogółem (zł): 178 409,00 zł

Dofinansowanie (zł): 178 409,00 zł


OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zakupiony został sprzęt i oprogramowanie dla rodzin zastępczych przeznaczony do realizacji zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). Działania podjęte przez powiat leszczyński służyć będą przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wyposaży wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące w powiecie leszczyńskim w środki ochrony indywidualnej oraz przekaże sprzęt komputerowy 53 wychowankom.