Obraz

Zakup 11 laptopów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu

Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński 


Planowany okres realizacji projektu: od 28.04.2020 do 28.10.2020

Całkowita wartość projektu: 44 765,63 zł
Wnioskowana wartość ogółem (zł): 44 765,60 zł 

Wartość dofinansowania (zł): 44 765,60 zł

% dofinansowania – 100 %

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zakup 11 laptopów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, które wykorzystywane będą przez uczniów dwóch placówek prowadzonych przez Powiat Leszczyński – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Górznie w procesie pracy zdalnej w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach. Zakupiony sprzęt komputerowy służył będzie także w późniejszym czasie  uczniom i nauczycielom ww. placówek w codziennej pracy podczas zajęć w szkole ( w okresie trwałości projektu ) oraz w okresie dłuższej absencji ucznia/nauczyciela.

Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.