Obraz


Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna

Obrazek


Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2019-2020
Wartość inwestycji (zł): 4 121 815,00
Wartość dofinansowania (zł): 2 473 088,00
% dofinansowania – 60%


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przebudowa 2 561 mb drogi powiatowej nr 4769P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m.Lipno do nowo wybudowanego nad drogą ekspresową S5 wiaduktu w m.Smyczyna. Projekt inwestycji zakłada poszerzenie drogi do 6 metrów oraz obustrone wzmocnienie krawędzi jezdni. Na przedmiotowym odcinku planuje się także przebudowę i regulację studni wpustowych oraz przykanalików istniejącej kanalizacji deszczowej odwodniającej jezdnię oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych. W ramach projektu powiat planuje dalszą budowę 652 metrowego odcinka drogi pieszo-rowerowej oraz 71 m. chodnika, a także przebudowę istniejących miejsc postojowych w m. Lipno. W ramach projektu  poza pasem drogowym przedmiotowej drogi wybudowane zostanie także przejście pieszo-rowerowe(w km od1+890 do 1+909). Ze szczególną uwagą zaprojektowano rozwiązania w rejonie palcówek edukacyjnych -w celu zwiększenia bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu tj. dzieci objęto ich wzmożoną ochroną- przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły oraz przedszkola zostaną wyposażone w sygnalizację aktywną ( łącznie 4 szt.), a ustawione w ich pobliżu 2 radary z tablicą o zmiennej treści skutkować mają samokontrolą prędkości kierowców, jej zmniejszeniem, a tym samym wzrostem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.