Obraz

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Poddziałanie 2.1.2: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: od 26.02.2014 do 25.07.2018
Wartość ogółem (zł): 4 025 029,73
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 2 990 796,15
% dofinansowania – 85%


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest modernizacja zasobów geoinformatycznych, wdrożenie e-usług bazujących na udostępnieniu wiarygodnych i rzetelnych danych pochodzących z rejestrów publicznych i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. Odbiorcami projektu będą wykonawcy prac geodezyjnych, obywatele i przedsiębiorcy oraz komornicy. W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione usługi, odpowiadające potrzebom grupy wykonawców prac geodezyjnych
którym udostępni się usługę odpowiadającą m.in. na potrzeby uzyskania niezbędnych materiałów bez potrzeby wizyty w urzędzie (w tym możliwość wykonania płatności elektronicznej).

W ramach projektu planuje się również modernizację ewidencji gruntów i budynków i utworzenie bazy BDOT500 i GESUT dla gmin Powiatu Leszczyńskiego.
Na wnioskowanym obszarze zostanie utworzona numeryczna mapa zasadnicza. Zostanie ucyfrowiony cały zasób geodezyjny oraz utworzone e-usługi w celu udostępniania materiałów zasobu oraz danych ze zmodernizowanych lub nowo utworzonych baz. Zostanie zakupiona infrastruktura sprzętowo-programowa niezbędna do uruchomienia i utrzymania e-usług.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących powiatu leszczyńskiego przez przedsiębiorców i obywateli.
W szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych i komorników poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług.